Et bemanningsbyrå har til formål å drive med utleie av arbeidskraft. Bedrifter som leier inn arbeidstakere fra bemanningsforetak, plikter å undersøke om utleier er registrert i Arbeidstilsynets register over godkjente bemanningsforetak. Lenas HelsePersonell AS er et godkjent bemanningsforetak og er registrert i Arbeidstilsynets register. Fra 1. januar 2024 kommer en ny godkjenning fra Arbeidstilsynet. Du kan lese om den godkjenningen her

Et ansettelsesforhold kjennetegnes av trepartsrelasjonen: Bemanningsbedrift–arbeidstaker, bemanningsbedrift-kunde og kunde-arbeidstaker. Alle ansatte er fast ansatt med garantilønn.

Bemanningsbransjen forholder seg til blant annet arbeidsmiljølovens paragraf 14.12 https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/14/14-12/
og 14.9 https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/14/14-9/

Vikarbyrådirektivet

EU har vedtatt et direktiv som gjelder bemanningsbransjen. Sentralt i dette er en balanse mellom tydeligere rettigheter for arbeidstakere og en aksept av bemanningsbransjen som en naturlig del av arbeidslivet. Som følge av gjennomføring av dette direktivet i norsk rett trådte det den 1. januar 2013 i kraft flere nye bestemmelser om innleie fra bemanningsbransjen. Det er blant annet innført et likebehandlingsprinsipp som innebærer at personell som er innleid fra bemanningsbedrift på en rekke felt vil ha tilsvarende rettigheter som man ville hatt om man i stedet hadde vært ansatt hos innleier.

Bemanningsbransjen er en verdifull inngangsport til arbeidslivet, bidrar til integrering og bidrar til økt sysselsetting samt redusert friksjonsledighet og langtidsledighet.

Fast ansatt med garantilønn

Fra 1.1.2019 skal alle ansatte i bemanningsbyråer være fast ansatt med en definert stillingsprosent og en garantilønn.

Revidert arbeidsgiver

NHO Service og Handel har etablert kvalitetsmerket Revidert Arbeidsgiver, som setter fokus på bemanningsbedrifters arbeidsgiveransvar. Revidert Arbeidsgiver er obligatorisk for bemanningsbedrifter som er medlem i NHO Service og Handel. Les mer om ordningen på www.revidertarbeidsgiver.no.  Lenas HelsePersonell AS er Revidert Arbeidsgiver og Lena Owrum Vonka har vært med på å lage ordningen.

Fakta om bemanningsbransjen

Bransjestatistikken for NHO Service og Handel 2021 viser at det var mer enn 75 000 personer som i kortere eller lengre tid arbeidet gjennom organiserte bemanningsbedrifter.  Av disse var 60 % menn, og 40 % kvinner.

Mange av dem som arbeider i bemanningsbransjen ser på jobben som en inngangsport til arbeidslivet, og dette innebærer at gjennomsnittlig tid en er ansatt i bransjen bare er på 4 måneder.

Medarbeiderundersøkelsen

I Medarbeiderundersøkelsen 2020/21 «Ansatt i bemanningsbransjen» ble et representativt utvalg av ansatte i bemanningsbedriftene spurt om deres opplevelse av å arbeide i bemanningsbransjen. Du kan lese mer om dette på denne siden. 

Undersøkelsen viser:

  • En høyere andel av dem som jobber i bemanningsbransjen har universitets- eller høyskoleutdanning enn snittet i befolkningen. Henholdsvis 45 prosent, mot 35 prosent totalt i befolkningen.
  • Over halvparten av de utleide medarbeiderne har hatt jobben i mer enn ett år.
  • 40 prosent av de ansatte i bemanningsbransjen kommer fra arbeidsledighet.
  • 36 prosent oppgir at de jobber i bransjen fordi det er en god inngangsport til arbeidslivet (spesielt høy andel innen IT, kontor og administrasjon, handel og økonomi og regnskap).
  • 61 prosent svarer at erfaring med arbeid som utleid medarbeider har vært mer positiv enn forventet.
  • Nesten 3 av 4 (72 prosent) er fornøyd med bemanningsbyrået de jobber i.
  • 78 prosent er fornøyd med innholdet i arbeidet som utleid medarbeider.
  • 82 prosent opplever at jobben svarer til forventningene
  • 63 prosent vil anbefale venner og bekjente å jobbe som utleid medarbeider

Bemanningsbransjen gjør en viktig jobb med å gi folk en sjanse til å komme ut i arbeidslivet.

Kilde: NHO Service og Handle.

Ansettelse