Et bemanningsbyrå har til formål å drive med utleie av arbeidskraft. Bedrifter som leier inn arbeidstakere fra bemanningsforetak, plikter å undersøke om utleier er registrert i Arbeidstilsynets register over godkjente bemanningsforetak. Lenas HelsePersonell AS er et godkjent bemanningsforetak og er registrert i Arbeidstilsynets register.

Et ansettelsesforhold kjennetegnes av trepartsrelasjonen: Bemanningsbedrift–arbeidstaker, bemanningsbedrift-kunde og kunde-arbeidstaker. Alle ansatte er fast ansatt med garantilønn.

Bemanningsbransjen forholder seg til blant annet arbeidsmiljølovens paragraf 14.12 https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/14/14-12/
og 14.9 https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/14/14-9/

Vikarbyrådirektivet

EU har vedtatt et direktiv som gjelder bemanningsbransjen. Sentralt i dette er en balanse mellom tydeligere rettigheter for arbeidstakere og en aksept av bemanningsbransjen som en naturlig del av arbeidslivet. Som følge av gjennomføring av dette direktivet i norsk rett trådte det den 1. januar 2013 i kraft flere nye bestemmelser om innleie fra bemanningsbransjen. Det er blant annet innført et likebehandlingsprinsipp som innebærer at personell som er innleid fra bemanningsbedrift på en rekke felt vil ha tilsvarende rettigheter som man ville hatt om man i stedet hadde vært ansatt hos innleier.

Bemanningsbransjen er en verdifull inngangsport til arbeidslivet, bidrar til integrering og bidrar til økt sysselsetting samt redusert friksjonsledighet og langtidsledighet.

Fast ansatt med garantilønn

Fra 1.1.2019 skal alle ansatte i bemanningsbyråer være fast ansatt med en definert stillingsprosent og en garantilønn.

Revidert arbeidsgiver

NHO Service og Handel har etablert kvalitetsmerket Revidert Arbeidsgiver, som setter fokus på bemanningsbedrifters arbeidsgiveransvar. Revidert Arbeidsgiver er obligatorisk for bemanningsbedrifter som er medlem i NHO Service og Handel. Les mer om ordningen på ww.revidertarbeidsgiver.no.  Lenas HelsePersonell AS er Revidert Arbeidsgiver og Lena Owrum Vonka har vært med å lage ordningen.

Fakta om bemanningsbransjen

Bransjestatistikken for NHO Service og Handel 2020 viser at det var mer enn 80 000 personer som i kortere eller lengre tid arbeidet gjennom organiserte bemanningsbedrifter.  Av disse var 57 % menn, og 62 % var under 34 år samtidig som 6% var eldre enn 55 år.

Mange av dem som arbeider i bemanningsbransjen ser på jobben som en inngangsport til arbeidslivet, og dette innebærer at gjennomsnittlig tid en er ansatt i bransjen bare er på 4 måneder.

Medarbeiderundersøkelsen

I Medarbeiderundersøkelsen 2015/16 «Ansatt i bemanningsbransjen» ble et representativt utvalg av ansatte i bemanningsbedriftene spurt om deres opplevelse av å arbeide i bemanningsbransjen. Det er laget en egen rapport om dette som kan lastes ned på www.bemanningsbransjen.no. Undersøkelsen viser at 78 % er fornøyd med arbeidet. Nesten halvparten fikk jobb innen en uke etter at de kontaktet bemanningsbedriften. De ansatte opplever å bli godt mottatt i innleiebedriften og 59% opplever at erfaringen med å arbeide gjennom bemanningsbransjen var mer positiv enn de hadde forventet. 63 % av de ansatte ville anbefale venner og bekjente å jobbe som utleid medarbeider.

Hvert år er det over 80.000 som får en fot innenfor gjennom bemanningsbransjen. Noen jobber i lengre oppdrag og andre i korte.

40 prosent av vikarene i bemanningsbransjen kommer fra arbeidsledighet. 19 prosent kommer fra skolebenken.

Bemanningsbransjen gjør en viktig jobb med å gi folk en sjanse til å komme ut i arbeidslivet.