Hvis du skal inngå kontrakt eller kjøpe bemanningstjenester, er det noen forhold som du som kunde bør være oppmerksom på. Mange bemanningsbyråer viser gjennom sin daglige drift, at styrken i deres profesjonalitet ligger hos den utleide medarbeideren som opplever sitt ansettelsesforhold ivaretatt på en god måte.

Samtidig er det viktig å merke seg at den som leier inn personell fra bemanningsbyrå, også har ansvar etter arbeidsmiljøreglene, samt at den plikter å være en ansvarlig og seriøs innleiebedrift som ivaretar det innleide personellet. I dette ligger det blant annet å sørge for trygt arbeidsmiljø på arbeidsstedet og gi bemanningsbedriften den informasjonen den trenger for å ivareta arbeidstakeren.

Vet du…

  • At du som kunde har et ansvar for at innleide arbeidstakere ikke arbeider i strid med arbeidstidsbestemmelsene – selv om den innleide ønsker det?
  • At du som kunde skal opplyse om risikofaktorer ved egen arbeidsplass (HMS forhold) til bemanningsbedrift og innleid personell?
  • At du som kunde har et delt ansvar med utleier når det gjelder HMS og at det er viktig at omfanget av dette ansvaret avklares mellom innleier og utleier?
  • At det i 2013 trådte i kraft nye regler om likebehandling av innleid personell? Reglene styrker rettighetene til utleid personell. Det innebærer blant annet at du som innleiebedrift må opplyse om hvordan tilsvarende stilling i egen bedrift er lønnet til bemanningsbedriften slik at de får gitt sine medarbeidere den lønnen de har krav på.
  • At fra 1. april 2023 kan man ikke lengre leie inn medarbeidere om man har sesongarbeid eller toppbelastninger? Da må man ansette selv. (Unntak for landbruk og helsesektoren). Reglen sier at du kan leie inn når det erstatter en annen medarbeider. Les mer her.
  • At det i 2019 ble innført en lovendring som sier at alle ansatte i bemanningsbyrået skal være fast ansatt i en stillingsprosent med garantilønn?
  • At det fra 2024 kommer en godkjenningsordning fra Arbeidstilsynet? 

Revidert Arbeidsgiver (RA)

Det er mange regler som gjelder for å være en lovlig og seriøs bemanningsbedrift. NHO Service og Handel, der vi er organiser, har derfor i samarbeid med bransjen etablert en revisjonsordning som dokumenterer bemanningsbedriftens fokus på arbeidsgiveransvaret. Denne revisjonsordningen heter Revidert Arbeidsgiver (RA), og innebærer blant annet at en ekstern revisor går igjennom bedriftens praksis og rutiner blant utvalgte lovbestemmelser.

Revidert Arbeidsgiver (RA) skal bidra til å øke kvalitet i prosessene og synliggjøre bemanningsbedriftens ryddighet som arbeidsgiver. Ordningen er for NHO Service og Handel sine medlemmer og gjelder for to år av gangen. Lenas HelsePersonell AS fornyet godkjenningen høsten 2023 uten avvik. Det er vi veldig stolte av.

Du kan lese mer om godkjenningen her