Hvordan bli helsesekretær?

Helsesekretær er en beskyttet tittel og som gir deg autorisasjon til å utføre yrket. For å få autorisasjon må du gjennomføre 3-årig videregående utdanning ved en av landets 23 helsesekretærlinjer. (2023) https://utdanning.no/studiebeskrivelse/helsesekretaer

  • VG1 Helse- og oppvekstfag
  • VG2 Helseservice
  • VG3 Helsesekretær

Studiet tar for seg:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse

Helsefremmende arbeid består av kosthold, sykdomslære, legemiddelhåndtering, førstehjelp, HMS og hygiene.

Kommunikasjon og samhandling består av profesjonell yrkesutøvelse, service i yrket, håndtere press-situasjoner, krisesituasjoner, rapportere pasientinformasjon, taushetsbelagt informasjon og bruk av medisinske ord og uttrykk.

Yrkesutøvelse består av praktisk øvelse av laboratoriearbeid, prøvetaking, skiftestuearbeid, utføre administrative oppgaver i forbindelse med kontorarbeid, legge til rette og administrere for andre yrkesgrupper, assistering, ikt og praksis på legekontor og sykehus.

Fullført opplæring med godkjent resultat gir deg yrkestittelen helsesekretær.

Legesekretær

Fram til 1995 ble denne utdanningen kalt legesekretær og var den gang 2-årig. Mange har tatt denne utdanningen og kaller seg fortsatt legesekretær. Det er et gammelt begrep på helsesekretær-tittelen som overtok i 1995. I dag ønsker man å gå bort fra denne yrkestittelen, legesekretær. De som har vitnemål fra videregående skole (legesekretærlinja), kan vurderes av fylkeskommunen for realkompetanse og eventuelt mulighetene for å få autorisasjon som helsesekretær. De fagene du mangler for å oppnå autorisasjon, kan du ta via Cefalon AS. De holder praktiske kurs for oppnåelse av autorisasjon som helsesekretær. De teoretiske fagene kan du ta via nettkurs på Cefalon.no. Når man har avlagt eksamen for manglende fag for å få autorisasjon, går man opp som privatist til eksamen på videregående skole. Cefalon har også kurs i eksamensforberedende og laboratoriekurs for deg som skal opp til tverrfaglige eksamen.

Voksenopplæring

Voksne over 25 år kan gå voksenopplæring. Det er Fylkeskommunen som har ansvar for videregående opplæring for denne gruppen. Du kan ta generell studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse som voksen.

Cefalon AS vil kunne bistå med alle praktiske kurs som må til for å kunne ta endelig eksamen som helsesekretær som voksen. Du kan lese mer

her

Videreutdanning for helsesekretær

Via Fagskolen Kristiania kan du videreutdanne deg til helseadministrasjonssekretær. Utdanningen passer for deg som er kontoransatt i helsetjenesten, og som ønsker å heve kompetansen din i for eksempel saksbehandling, arbeid med møter og kvalitet.

Du lærer blant annet:

  • Bruk av IKT verktøy ved saksbehandling
  • Oppfølging av regnskap
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Håndtering av konflikter

Helsesekretærutdanningen er en utdanning som er både teoretisk og praktisk. Helsesekretæryrket passer for deg som liker å yte høy grad av service. Er opptatt av å gi god hjelp til pasienter og serve yrkesgrupper på tvers i sykehus eller på legekontor. Det er et utadvendt yrke hvor pasienten alltid er i fokus.

Ønsker du å gå opp som privatist?
Vi kan hjelpe deg med å få autorisasjon som helsesekretær ved å gå opp til eksamen som privatist. Les mer her